مطالب آموزشی

نسبت رنگ ها در طراحی

نسبت رنگ ها

اعداد پیشنهادی جهت درخشش رنگ‌ها

براي ميزان روشني رنگ‌ها، اعدادي تعيين شده است. البته اين اعداد نمي‌توانند از قطعيت کافي برخوردار باشند و هنرمندان نيز معمولاً ترکيب‌هاي رنگي خود را بر اساس اعداد و ارقام به‌وجود نمي‌آورند؛ زيرا همه چيز به احساس دروني، توانايي و مهارت هنرمند بستگی دارد. با اين وجود، اعداد پيشنهادي را جهت اطلاع در اينجا ذکر مي‌کنيم:

زرد: 9

نارنجي: 8

قرمز: 6

سبز: 6

آبي: 4

بنفش: 3

بنابر اين ارزش‌هاي عددي رنگ‌هاي مکمل نسبت به يکديگر به این شرح است:

زرد به بنفش = 9 به 3

بنابر اين وسعت سطح متناسب آنها با يکديگر، 1 به 3 است؛ يعني وسعت سطح رنگ بنفش بايد 3 برابر وسعت سطح رنگ زرد باشد تا از نظر تأثير بصري، هماهنگ باشند.

قرمز به سبز = 6 به 6

بنابر اين وسعت سطح متناسب آنها با يکديگر، 1 به 1 است؛ يعني رنگ‌هاي قرمز و سبز براي ايجاد تأثير بصري هماهنگ، باید از وسعت سطح برابري برخوردار باشند.

نارنجي به آبي = 8 به 4

بنابر اين وسعت سطح متناسب آنها با يکديگر، 1 به 2 است؛ يعني وسعت سطح رنگ آبي بايد 2 برابر وسعت سطح رنگ نارنجي شود تا از نظر تأثير بصري با هم هماهنگ شوند.

Related Posts